Lekcja online

Karta Polaka

19 października 2021

Czym jest Karta Polaka?

Karta Polaka jest to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadanie Karty Polaka i uznanie przynależności do Narodu Polskiego nie jest równoznaczne z nadaniem polskiego obywatelstwa, ani stwierdzeniem polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

Karta Polaka nie zastąpi również paszportu ani dowodu osobistego – nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może ubiegać się o otrzymanie Karty Polaka?

Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego.
Możesz otrzymać ją, jeśli:

wykażesz się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Starając się o Kartę Polaka, należy wykazać swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa się za język ojczysty.

wykażesz się znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów

Kiedy Polacy jedzą pączki? Czym jest opłatek? Czym jest żurek? Co oznaczają litery, pisane kredą na drzwiach polskich domów? To niektóre z pytań, które możemy usłyszeć na rozmowie z konsulem. Bardzo ważną kwestią jest wiedza z zakresu polskich tradycji i zwyczajów, związanych m.in. z obchodami świąt religijnych, państwowych, zwyczajów świeckich czy obrzędów religijnych. Warto usystematyzować swoją wiedzę, dotyczącą najważniejszych dat z historii Polski, a także tradycji, związanych z obchodzeniem rocznic, upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego

Deklarację należy podpisać w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika (podpisanie w obecności osoby innej niż konsul dokonywane jest wyłącznie w przypadkach, określonych w art. 12 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka).

potwierdzisz swoje polskie pochodzenie i wykażesz, że:

  • jesteś narodowości polskiej lub
  • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków było narodowości polskiej lub
  • dwoje z Twoich pradziadków było narodowości polskiej lub
  • przedstawisz zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające Twoje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat

złożysz oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z:

  • Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką
  • Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką
  • Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką
  • Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich

masz polskie pochodzenie

potwierdzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

pełny tekst ustawy о repatriacji: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20001061118/U/D20001118Lj.pdf

Strona internetowa zaprojektowana przez Agencję Marketingową Wzór
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram