Karta Polaka

Czym jest Karta Polaka?

Karta Polaka jest to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadanie Karty Polaka i uznanie przynależności do Narodu Polskiego nie jest równoznaczne z nadaniem polskiego obywatelstwa, ani stwierdzeniem polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

Karta Polaka nie zastąpi również paszportu ani dowodu osobistego – nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może ubiegać się o otrzymanie Karty Polaka?

Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego.
Możesz otrzymać ją, jeśli:

wykażesz się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Starając się o Kartę Polaka, należy wykazać swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa się za język ojczysty.

wykażesz się znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów

Kiedy Polacy jedzą pączki? Czym jest opłatek? Czym jest żurek? Co oznaczają litery, pisane kredą na drzwiach polskich domów? To niektóre z pytań, które możemy usłyszeć na rozmowie z konsulem. Bardzo ważną kwestią jest wiedza z zakresu polskich tradycji i zwyczajów, związanych m.in. z obchodami świąt religijnych, państwowych, zwyczajów świeckich czy obrzędów religijnych. Warto usystematyzować swoją wiedzę, dotyczącą najważniejszych dat z historii Polski, a także tradycji, związanych z obchodzeniem rocznic, upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego

Deklarację należy podpisać w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika (podpisanie w obecności osoby innej niż konsul dokonywane jest wyłącznie w przypadkach, określonych w art. 12 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka).

potwierdzisz swoje polskie pochodzenie i wykażesz, że:

złożysz oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z:

masz polskie pochodzenie

potwierdzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

pełny tekst ustawy о repatriacji: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20001061118/U/D20001118Lj.pdf

КАРТА ПОЛЯКА

Что такое карта поляка?

Это документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. Владение Картой Поляка и признание принадлежности к польскому народу не является предоставлением польского гражданства, не является также подтверждением польского происхождения по смыслу закона.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Group-10.svg

Карта Поляка не заменяет загранпаспорт или удостоверение личности – этот документ не даёт право на пересечение границы или поселение на территории Республики Польша.

Кто может претендовать на получение карты поляка?

Карту поляка может получить лицо, заявляющее о своей принадлежности к польскому народу. Получить её можно, если:

Вы продемонстрируете хотя бы базовое знание польского языка (как минимум А1-А2)

Подавая заявку на карту поляка, надо доказать свою связь с Польшей через базовое знание польского языка, который Вы считаете своим родным.

Вы продемонстрируете знание и соблюдение  польских традиций и обычаев

Когда поляки едят пончики? Что такое оплатэк? Что такое журек? Что означают буквы, написанные меломь на дверях польских домов? Это некоторые из вопросов, которые мы можем услышать во время собеседования с консулом. Очень важным вопросом является знание польских традиций и обычаев, связанных, в частности, с празднованием религиозных и национальных праздников, светских обычаев или религиозных обрядов. Стоит систематизировать свои знания о самых важных датах в истории Польши, а также о традициях, связанных с празднованием юбилеев, в память о важных исторических событиях.

Вы подаёте письменное заявление о принадлежности к польскому народу

Заявление должно быть подписано в присутствии консула Республики Польша или воеводы, либо назначенного им сотрудника (подписание в присутствии лица, не являющегося консулом, производится только в случаях, указанных в ст. 12 ч. 4 Закона от 7 сентября 2007 г. «О карте поляка»).

Вы подтвердите свое польское происхождение и докажете, что:

Вы предъявите заявление о том, что Вы или Ваши предки не репатриировались с территории Республики Польша на основании соглашений, заключенных Польшей в 1944-1957 годах с:

У Вас польское происхождение, что подтверждено в соответствии с положениями Закона от 9 ноября 2000 г. о репатриации, при условии, что вы продемонстрируете хотя бы базовое знание польского языка

Заявление должно быть подписано в присутствии консула Республики Польша или воеводы, либо назначенного им сотрудника (подписание в присутствии лица, не являющегося консулом, производится только в случаях, указанных в ст. 12 ч. 4 Закона от 7 сентября 2007 г. «О карте поляка»).

полный текст закона о репатриации можно найти здесь: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20001061118/U/D20001118Lj.pdf

Языковой блог

С любви к преподаванию

Мы создаем этот языковой блог для энтузиастов русского языка и не только. Мы делимся знаниями и интересными языковыми фактами Мы делимся бесплатными доступными для скачивания материалы. Проводим языковые курсы и занимаемся переводами текстов. Русская филология - это не только наше образование, но и страсть.

Пишем также для иностранцев. Мы занимаемся темой Карты поляка и изучением польского языка как иностранного.

Мы также предлагаем информацию для тех, кто хочет изучать иностранные языки быстрее и эффективнее. Интересует нас процесс преподавания и обучения. Здесь прочитаешь о нейродидактике и методике обучения. Мы рады поделиться проверенными техниками запоминания и знаниями в области визуального мышления. Узнайте, как учиться еще приятнее и быстрее.